Regulamin korzystania ze zbiorów

Biblioteki Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1.     Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW jest biblioteką naukową i  wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.

2.     Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua.

3.     Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, także spoza UW.

4.     Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

5.     Osoby naruszające zasady Regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

6.     W razie zagubienia książki użytkownik jest zobowiązany do jej odkupienia.

7.     Każdy student i pracownik odchodzący z Wydziału Lingwistyki Stosowanej ma obowiązek rozliczenia się z Biblioteką.

 

WYPOŻYCZALNIA - WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

 

1.     Wypożyczanie książek odbywa się wyłącznie w systemie komputerowym   na podstawie ważnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub karty bibliotecznej wydanej przez BUW. Nie wypożycza się książek osobom nie będącym właścicielem okazanej karty BUW lub legitymacji elektronicznej. Zarejestrowanie wypożyczenia i zwrotu w systemie komputerowym zastępuje obieg papierowych rewersów.

2.     Prawo wypożyczania posiadają:

·        pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego posiadający ważne konto elektroniczne.

3.     Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej wypożycza:

·     do 20 wol. do 90 dni – samodzielnym nauczycielom UW

·     do 10 wol. do 60 dni – innym nauczycielom akademickim UW, słuchaczom studiów doktoranckich

·     do 8 wol. do 30 dni – studentom UW i studentom UW wszystkich trybów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych

·     do 5 wol. do 30 dni – pozostałym pracownikom UW

·     większość słowników i encyklopedii na okres do 7 dni

·     biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, ustalić inny termin zwrotu wypożyczonych książek dla materiałów szczególnie poszukiwanych.

4.     Można rezerwować elektronicznie widoczne w katalogu Bibliotek UW książki wypożyczone. W momencie ich zwrotu do Biblioteki pojawia się informacja na koncie osoby rezerwującej i przychodzi wiadomość mailowa. Książka oczekuje na odebranie 5 dni, po czym przechodzi na następną osobę z kolejki rezerwujących lub wraca z powrotem na półkę.

5.     W Bibliotece czytelnicy korzystają z katalogu on-line bibliotek UW w pracowni komputerowej (pok. 107). Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać też z własnych komputerów przenośnych – podłączyć się do sieci bezprzewodowej – wejść na stronę http://eduroam.uw.edu.pl i skonfigurować swój komputer zgodnie z instrukcją na stronie.

6.     Zamówione książki oczekują na wypożyczającego 5 dni od momentu złożenia elektronicznego zamówienia.

7.     Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zarezerwowane przez innego użytkownika. Użytkownik może również samodzielnie dokonać prolongaty logując się na swoim indywidualnym koncie bibliotecznym.  Książkę można prolongować nie więcej niż trzy razy.

8.     Niedotrzymanie terminu zwrotu książki pociąga za sobą następujące konsekwencje :

·     Przetrzymanie książek (poza określony termin zwrotu) powoduje naliczanie przez system kary w wysokości 25 gr. za każdy dzień przetrzymania. Karę należy uregulować dokonując wpłaty na wskazane konto WLS.

·     Konto czytelnika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaległości – zwrotu książki i okazania dowodu wpłaty w wysokości naliczonej kary.

9.     W razie zniszczenia lub zagubienia książki student zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku gdy jest to niemożliwe, sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala każdorazowo      kierownik Biblioteki WLS.

 

 

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

– KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1.  Na miejscu ze zbiorów mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane zbiorami Biblioteki. Do korzystania z czytelni upoważnia ważna legitymacja studencka, karta biblioteczna wydana przez BUW lub inny dokument tożsamości.

2.                           Czytelnicy zobowiązani są do :

·        okazania  jednego z dokumentów bibliotekarzowi w celu spisania danych osobowych czytelnika

·        złożenia zamówienia na żądane pozycje na czytelnie wypełnionych rewersach papierowych

·        zachowania ciszy

·        pozostawienia wierzchnich okryć w szatni

·        wyciszenia telefonów komórkowych

·        nie spożywania posiłków i napojów

·        zwrotu wykorzystanych materiałów w stanie nieuszkodzonym i zgłaszanie zauważonych defektów dyżurnemu bibliotekarzowi.

3.                           Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych wyłącznie do korzystania na miejscu:

·        niektóre słowniki, encyklopedie,

·        pozycje szczególnie poszukiwane i cenne ze względu na częstotliwość wypożyczeń,

·        niektóre czasopisma,

·        prace magisterskie i doktorskie; prace magisterskie udostępniane są wyłącznie do celów badawczych i dydaktycznych po dostarczeniu specjalnego formularza ze zgodą promotora z Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Reprodukowanie i publikowanie tych materiałów jest niedozwolone. Formularz ze zgodą może być wykorzystany tylko jeden raz.

4.    Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

5.    Wszyscy użytkownicy komputerów zlokalizowanych w czytelni zobowiązani są do korzystania ze sprzętu elektronicznego zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. w celach informacyjno-naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Czas korzystania ze stanowisk komputerowych, w przypadku pojawienia się osób oczekujących, jest ograniczony do pół godziny.

 

REGULAMIN PRACOWNI INTERNETOWEJ

(p. 107, I piętro)

 

 

1.       Pracownia przeznaczona jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

2.       Użytkownikom zabrania się korzystania ze stron  mających wyłącznie rozrywkowy charakter, kopiowania materiałów, które są dostępne w Internecie, ale są objęte prawem autorskim.

3.       Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganego przez Internet.

4.       Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.

5.       Należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane na komputerze lokalnie.

6.       Na komputerach w pracowni istnieje możliwość przeglądania bazy ze zbiorem prac magisterskich dostępnych w postaci plików PDF obronionych na Wydziale (bez możliwości kopiowania i drukowania).

7.       Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom, korzystające zbyt długo z sesji internetowych mogą zostać wyproszone z pracowni.

8.       Osoby, które nie będą stosowały się do zasad niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z pracowni.

 

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki