Nowości

Nabytki 2011

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

A LEXICAL Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language / compiled by Janusz Rieger. Warszawa : Semper, 1996.

35971

2.      

ACTA Albaruthenica 10 : „Mae Afiny tut – nazvaŭ ih Bandarami” : profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie / red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

T.1340 [10]; T.1341 [10]

3.      

ARBEITSBUCH Linguistik : eine Einführung in die Sprachwissenschaft / Horst M. Müller (Hrsg.) –2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Paderborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, 2009.

36016

4.      

BARTKIEWICZ Wiesława: Jak piszemy po rosyjsku : ortografia : zasady, ćwiczenia, dyktanda. [+ CD-ROM]. Warszawa : Poltext, 2011.

35987

5.      

BARTMIŃSKI Jerzy, NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA Stanisława: Tekstologia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

35938; 35939

6.      

BARYKINA Aleftina Nikanorovna, DOBROVOL’SKAÂ V.V.: Izučaem glagol'nye pristavki. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2007.

P.7474

7.      

BĄBA Stanisław, LIBEREK Jarosław: Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011.

36117

8.      

CASPAR Wolfgang: Medizinische Terminologie : Lehr- und Arbeitsbuch. - 2., vollst. überarb. Aufl. Stuttgart ; New York : Thieme, 2007.

36288

9.      

CHUCHMACZ Dorota, OSSOWSKA Helena: Vot grammatika! : repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami                   [+ CD-ROM] Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010.

T.1423

10.                        

ĆWICZENIA ze stylistyki / red. nauk. Dorota Zdunkiewicz Jedynak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

35935

11.                        

DEBIUTY naukowe IV : lingwistyka stosowana w badaniach / red. tomu Marek Łukasik. Warszawa : B@JT, 2010.

T.1468

12.                        

DYDAKTYCZNY słownik terminologii lingwistycznej / pod red. nauk. Wandy Zmarzer i Jerzego Lukszyna. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2009.

T.1395-T.1396; S.1426

13.                        

EVANS Vyvyan: Leksykon językoznawstwa kognitywnego / przekład Magdalena Buchta [et al.]. Kraków : Universitas, 2009.

S.1425

14.                        

GANSEL Christina: Textortenlinguistik. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.

T.1473

15.                        

GETKA Joanna: Prosta mowa końca XVIII wieku : język “Nauk Parafialnych” (Poczajów 1794). Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1506

16.                        

GORODENS’KA Katerina G.: Spolučniki ukraïns’koï lìteraturnoï movi. Kiïv : Vidavničij dìm Dmitra Burago, 2010.

B.6689

17.                        

GRAMATYKA a tekst : T.2 / pod red. Henryka Fontańskiego i Jolanty Lubochy-Kruglik. Katowice : Oficyna Wydawnicza WW, 2009.

36193 [2]

18.                        

GRZMIL-TYLUTKI Halina: Francuska lingwistyczna teoria dyskursu : historia, tendencje, perspektywy. Kraków : Univesitas, 2010.

35947

19.                        

HEINEMANN Margot, HEINEMANN Wolfgang: Grundlagen der Textlinguistik : Interaktion-Text-Diskurs. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2002.

36015

20.                        

HOLUBAR Karl: Medizinische Terminologie und ärztliche Sprache. -2. ergänzte und erweiterte Aufl. Wien : Facultas.wuv, 2007.

36245

21.                        

INTERTEKSTUALNOŚĆ we współczesnej komunikacji językowej / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35942

22.                        

JADACKA Hanna: Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

P.7581

23.                        

JĘZYK jako przedmiot badań psychologicznych : psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka / red. nauk. Ida Kurcz i Hanna Okuniewska. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, 2011.

36156

24.                        

JĘZYKI specjalistyczne 10 : Metafrastyczna typologia języków / red. tomu Małgorzata Kornacka. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2010.

T.1404-T.1408

25.                        

JĘZYKOWE i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy / red. nauk. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

36357

26.                        

KAŁUŻA Magdalena: Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach = Russkij ûridičeskij âzyk 40 urokov. Warszawa : C.H. Beck, 2011.

36368

27.                        

KASATKIN Leonid Leonidovič, KLOBUKOV Evgenij Vasil’evič, LEKANT Pavel Aleksandrovič: Kratkij spravočnik po sovremennomu russkomu âzyku : učebnoe posobie. Moskva : AST-PRESS, 2010.

S.1433

28.                        

KASPERSKI Edward: Kategorie komparatystyki. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

35953

29.                        

KÌKLEVÌĆ Alâksandr Kanstancìnavìč: Tęcza nad potokiem : kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermaneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym. Łask : Leksem, 2010.

36371

30.                        

KOMUNIKACJA specjalistyczna 3 : aspekt interkulturowy komunikacji specjalistycznej. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, 2010.

046 [3]; T.1391-T.1394

31.                        

KONCEPTY kul'tury v âzyke i tekste : teoriâ i analiz / nauč. red. Aleksandra Kiklevìča i Ally Kamalovoj. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

36370

32.                        

KONONENKO Vìtalìj Ìvanovič, KONONENKO Ìrina Vìtalìïvna: Kontrastivna gramatika ukraïns’koï ta pol’s’koï mov : navćal’nij posìbnik dlâ studentìv viŝih navčal’nih zakladìv. – 2-e vid. Kiïv : Slovo, 2010.

T.1460

33.                        

KONTRASTIVNAÂ leksikologiâ i leksikografiâ / [pod nauč. red. I. A. Sternina i T. A. Čubur]. Voronež : Istoki, 2006.

T.1493

34.                        

KULA Agnieszka: Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957-2004.

36191

35.                        

LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta: Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim. Katowice : Uniwersytet Śląski ; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2010.

35998

36.                        

MANAKIN Vladimir Nikolaevič: Sopostavitel’naâ leksikologiâ. Kiev : Znaniâ, 2004.

J.10003

37.                        

MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA Jolanta: Lingwistyka mentalna w zarysie : o zdolności językowej w ujęciu integrującym. Kraków : Universitas, 2010.

36039

38.                        

MEDIZINISCHE Terminologie : ein Kompaktkurs / hrsg. von Heiner Fangerau [et al.]. - 3. überarb. Aufl. Berlin : Lehmanns Media, 2008.

36287

39.                        

METAPHOR und Discourse / ed. by Andreas Musolff & Jörg Zinken. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2009.

36079

40.                        

METAPHOR, Metonymy, and Experientialist Philosophy : Challenging Cognitive Semantics / by Verena Haser. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2005.

36359

41.                        

NE mudrstvuâ lukavo : krylatye slova i vyraženiâ / sost. I.S. Pigulevskaâ. Moskva : ZAO Centrpoligraf, 2006.

36123

1.      

NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ perspektywy nowoczesnej komparatystyki / antologia pod red. Tomasza Bilczewskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35975

2.      

NOWAK Alicja Z.: Człowiek wobec wieczności : ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.

36241

3.      

PODSTAWOWE struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski / red. Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

36372

4.      

POLSKO-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe / red. Siarhiej Kawalou, Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35948

5.      

PREDIKAT u strukturï rečennâ / za red. V.I. Kononenka. Kiïv ; Ìvano-Frankìvs’k ; Varšava, 2010.

T.1459

6.      

PROHOROV Ûrij Evgen'evič: Russkie : kommunikativnoe povedenie. –Izd. 2-e, isprav. Moskva : Flinta : Nauka, 2006.

T.1496

7.      

RELATYWIZM w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej i Ryszarda Tokarskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

36221

8.      

RELATYWIZM w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

36038

9.      

SAPIR Edward: Język : wprowadzenie do badań nad mową / przekład Magdalena Buchta. Kraków : Universitas, 2010.

35973

10.                        

SCHELLER-BOLTZ Dennis: Präponeme und Präponemkonstrukte im Russischen, Polnischen und Deutschen : zur Terminologie, Morphologie und Semantik einer Wortbildungseinheit und eines produktiven Kompositionstypus. Frankfurt am Main […] : Peter Lang, 2010.

36014

11.                        

SEMÂN’KEVÌČ Aksana Vasìl’eŭna: Belaruskaâ mova : pravìly arfagrafìì, gramatykì ì punktuacyì. Mìnsk : Harvest, 2006.

B.6678; B.6679

12.                        

SIŬKOVIČ Valâncìna Mikalaeŭna: Belaruskaâ mova ŭ pytannâh i adkazah. Mìnsk : UnìversalPrès, 2006.

T.1387

13.                        

SKOBLENKO Aleksander: Leksykon terminów prawniczych = Leksikon ûridičeskih terminov. Warszawa : C.H. Beck, 2011.

36277

14.                        

SŁOWIAŃSKIE słowniki gwarowe / pod red. Hanny Popowskiej-Taborskiej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000.

35904

15.                        

SULICH Agnieszka: Tematyzatory polskie : jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.

35979

16.                        

SZADYKO Stanisław: Funkcii predlogov v special’nyh tekstah : rosyjsko-polskie studium konfrontatywne. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW ; Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 2010.

T.1434-T.1439

17.                        

SZADYKO Stanisław: Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego. –Wyd. 2. Warszawa : Poltext, 2011.

35985

18.                        

SZCZĘK Joanna: Auf der Suche nach der phraseologischen Motivierheit im Deutschen (am lexikographischen Material). Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag, 2010.

36001

19.                        

SZUL Roman: Język, naród, państwo : język jako zjawisko polityczne.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

35937

20.                        

THE HANDBOOK of Computational Linguistics and Natural Language Processing / ed. by Alexander Clark, Chris Fox and Shalom Lappin. – 2nd Ed. Chichester, Wiley-Blackwell, 2010.

35983

21.                        

UKRAINA Irredenta : literatura i język Ukrainy XX wieku / pod red. Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

36220

22.                        

VATER Heinz: Wstęp do lingwistyki tekstu / struktura i rozumienie tekstów / . Edyta Błachut, Adam Gołębiowski. Wrocław : Atut, 2009.

35981

23.                        

WIECZOREK Izabela: Nazwa w tekście i tekst w nazwie : antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.

35928

24.                        

WIEJAK Katarzyna: Poznawcze aspekty interpretacji przysłów. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36283

25.                        

ŽAJVORONOK Vìtalìj: Ukraïns’ka etnolìngvìstika : narisi. Kiïv, Dovìra, 2007.

36236

26.                        

ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego : fonetyka, słowotwórstwo, leksykologia, leksykografia. Kraków : Scriptum, 2009.

36243

27.                        

ŻARSKI Waldemar: Książka kucharska jako tekst. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

36160

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki