Nowości

Nabytki 2014

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BICZKOWSKA Paulina: Wynaturzenie : literatura, kultura, język, translatoryka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

37150

2.      

BOLTER J. David: Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku / tł. Aleksandra Małecka i Michał Tabaczyński. Kraków : Korporacja Ha!art ; Bydgoszcz : Miejskie Centrum Kultury, 2014.

37290

3.      

BUÂNOVA Lûdmila Ûrevna: Termin kak edinica logosa : monografiâ. 2-e izd. Moskva : Izdatel'stvo "Flinta" : Izdatel'stvo "Nauka", 2013.

37206

4.      

CZERWIŃSKI Piotr: Formy ličnyh imen russkogo rečevogo upotrebleniâ : obihodno-nejtral'nye obrazovaniâ i nekotorye ih proizvodnye. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

37047; 37048

5.      

DIGITAL Russia : the language, culture and politics of new media communication / edited by Michael S. Gorham, Ingunn Lunde and Martin Paulsen. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

37301

6.      

DOBRZYŃSKA Teresa: Od słowa do sensu : studia o metaforze / Teresa Dobrzyńska. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.

37163

7.      

ECO Umberto: From the tree to the labyrinth : historical studies on the sign and interpretation / translated by Anthony Oldcorn. Cambridge ; London : Harvard University Press, 2014.

37184

8.      

FLORCZAK Jacek: Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

37116

9.      

GASZ Agnieszka: Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

37045

10.                        

GENDERFORSCHUNG - Leistungen und Perspektiven in der Germanistik  / hrsg. von Mirosława Czarnecka. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2013.

T.1701

11.                        

GODDARD Cliff: Semantic analysis : a practical introduction. 2nd Ed. Oxford : Oxford University Press, 2011.

37186

12.                        

GORAL Agnieszka: Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

B.6819

13.                        

GRABOWSKA Magdalena: Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

37194

14.                        

HANKS Patrick: Lexical analysis : norms and exploitations. Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, cop. 2013.

37092

15.                        

JACKENDOFF, Ray S: A user's guide to thought and meaning. New York : Oxford University Press, 2012.

37157

16.                        

JĘZYK w prawie, administracji i gospodarce / pod red. Kazimierza Michalewskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

37115

17.                        

JĘZYKI specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro / Marek Łukasik, Beata Mikołajewska (red.). Warszawa : IKL@, 2014.

T.1732

18.                        

JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens : studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

37096

19.                        

KALBARCZYK Adam: Liryka wśród aktów mowy : próba aplikacji językoznawczych teorii pragmatycznych do analizy tekstu lirycznego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

37077

20.                        

KALISZAN Jerzy: Slovoobrazovanie i formoobrazovanie v russkom âzyke. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005.

37125

21.                        

KONDUBAEVA Mariâm Ramazanovna: Istoriâ lingvističeskih učenij : (modul'no-rejtingovyj kurs dlâ filologov)

T.1670

22.                        

KOWALENKO Olena: Moskwa olimpijska : studium semiotyczne. Kraków : Wydawnictwo Libron, cop. 2014.

37246

23.                        

KUBIŃSKI Wojciech: Obrazowanie a komunikacja : gramatyka kognitywna wobec analizy dyskursu. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014.

37143

24.                        

KULìKOVìČ Uladzìmìr Ìvanavìč: Novae ŭ belaruskaj arfagrafìì : pravìly, zadannì, tèsty, davedačny matèryâl. 3-e vyd. Mìnsk : Novoe znanie, 2010.

B.6769

25.                        

KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna: Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej : szkic porównawczy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

37055

26.                        

LATKOWSKA Jolanta: The language-cognition interface in bilinguals : an evaluation of the conceptual transfer hypothesis. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

37054

27.                        

LEJČIK Vladimir Moiseevič: Terminovedenie : predmet, metody, struktura. Moskva : URSS, 2014.

T.1662

28.                        

LIPCZUK Ryszard: Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014.

37149

29.                        

LITERATUROZNAWSTWO, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce : międzynarodowa konferencja Instytutu Neofilologii Katedry Filologii Angielskiej, Germańskiej i Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełm, 24-25 maja 2010 roku. Lublin, Wydawnictwo Werset, 2010.

37271

30.                        

LUČIK Alla Anatolïïvna: Prislìvnikovì ekvìvalenti slova v ukraïns'kìj movì. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

37053

31.                        

METODOLOGIE językoznawstwa : ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych / pod red. Piotra Stalmaszczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

37171

32.                        

METODOLOGIE językoznawstwa : od genu języka do dyskursu / pod. red. Piotra Stalmaszczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

37172

33.                        

NARRACYJNOŚĆ języka i kultury : literatura i media / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

37165

34.                        

NARZĘDZIA pracy lingwistycznej / [red. nauk. Wanda Zmarzer ; red. Tomasz Michta]. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

T.1738-T.1744

35.                        

ODMIANY i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego / pod red. Anny Zych i Andrzeja Charciarka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.

37098

36.                        

PERSPEKTYWY współczesnej frazeologii polskiej : wariantywność we frazeologii / pod red. Piotra Flicińskiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2011.

37173

37.                        

POLSKI z urzędu : o poprawności języka urzędowego / red. nauk. Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec. –Wyd. 2. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013.

37099

38.                        

PRAKTYCZNY przewodnik po korpusach języków słowiańskich / red. nauk. Milena Hebal-Jezierska. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

T.1729

39.                        

ROMANIK Anna: Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

T.1762

40.                        

SŁOWO we współczesnych dyskursach / pod red. Katarzyny Jachimowskiej, Barbary Kudry i Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

37272

41.                        

SOKOLOV Oleg Mihajlovič: Implicitnaâ morfologiâ russkogo âzyka : monografìâ. 2-e izd. Nežin : Gìdromaks, 2010.

T.1671

42.                        

SPOTKANIA międzykulturowe. T. 2, Językoznawstwo glottodydaktyka / pod red. Krystyna Jarząbek, Anny Ruttar, Sylwii Sojdy. Katowice : Wydawnictwo Gnome : Uniwersytet Śląski, 2012.

37046 [2]

43.                        

SPRACHE Kognition, Kultur : Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung / hrsg. von Heidrun Kämper und Ludwig M. Eichinger. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2008.

37090

44.                        

SPRACHWISSENSCHAFT im Fokus germanistischer Forschung und Lehre / hrsg. von Edyta Błachut [etc.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2013.

T.1699

45.                        

STAWNICKA Jadwiga: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą "Aktionsarten" w języku rosyjskim i polskim. T. 2, Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

37051 [2]

46.                        

SYSTEMOWO-funkcjonalna analiza dyskursu / red.: Anna Duszak, Grzegorz Kowalski. Kraków : UNIVERSITAS, 2013.

T.1668

47.                        

TOKARSKI Ryszard: Światy za słowami : wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

37273

48.                        

ULICKA Danuta: Słowa i ludzie : 10 szkiców z antropologii filologicznej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013.

37284

49.                        

W DIALOGU języków i kultur III / red. nauk. t. Krzysztof  Fordoński, Łukasz Karpiński. Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2013.

T.1693

50.                        

WIERZBICKA Anna: Imprisoned in English : the hazards of English as a default language. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014.

37185

51.                        

WZORY listów i pism niemieckich : poradnik oraz słownik / [oprac. Jacek Gordon ; tł. Edyta Rak]. Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2012.

T.1721

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki