Nowości

Nabytki 2015

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ASSMANN Aleida: Wprowadzenie do kulturoznawstwa : podstawowe terminy, problemy, pytania / tłumaczenie i wstęp Anna Artwińska i Katarzyna Różańska. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.

37514

2.      

BAGDANOVìČ Ìryna Èrnstaŭna: Belaruska-polʹskìâ moǔnyâ, lìtaraturnyâ, gìstaryčnyâ ì kulʹturnyâ suvâzì : zbornìk artykulaǔ. Mìnsk : Knìgazbor, 2015.

B.6853

3.      

BOWE Heater: Communication across cultures : mutual understanding in a global world. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.

T.1876

4.      

BRUTÂN Lilit Gevorkovna: Besedy o mežkulʹturnoj kommunikacii : učebnik dlâ studentov, obučaûŝihsâ po specialʹnosti "Lingvistika i mežkulʹturnaâ kommunikaciâ".Erevan : Èdit Print, 2014.

T.1911

5.      

CZŁOWIEK w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny / pod redakcją naukową Justyny Tymienieckiej-Suchanek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

37642 [1]

6.      

CZŁOWIEK w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2, Od humanizmu do posthumanizmu / pod red. nauk. Justyny Tymienieckiej-Suchanek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

37642 [2]

7.      

DYSTYNKCJE kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski / red. Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

37447

8.      

EUROPA Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej / [redakcja naukowa Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar]. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1862

9.      

GARLAND David: The culture of control : crime and social order of contemporary society. Oxford [etc.] : Oxford University Press, dr. 2011.

37484

10.                        

GREEN Anna: Cultural history. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008.

37491

11.                        

KADYKAŁO Anna: Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014.

P.7814

12.                        

KAPELA Ewa: Prasowa wizja dziewczyny : (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

37644

13.                        

KAPITAŁY społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy / pod. red. Urszuli Abłażewicz-Górnickiej [et al.]. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.

37566

14.                        

KWESTIE spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach / pod red. Siergieja Jackiewicza. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.

37567

15.                        

LANGUAGE, culture and the law : the formulation of legal concepts across systems and cultures / Vijay K. Bhatia, Christopher N. Candlin & Paola Evangelisti Allori (eds). Bern [etc.] : Peter Lang, 2008.

37510

16.                        

LEŜAK Oleg: Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

37429

17.                        

MIĘDZY tradycją a nowoczesnością : tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak et al. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

37450

18.                        

NARYSY gìstoryì kul'tury Belarusì : u 4 tamah. T. 2, Kul'tura garadoŭ X - pačatku XX st. / [aŭtary toma:  A. Ì. Lakotka et al. ; naukovy rèd. A. Ì. Lakotka] Mìnsk : Belaruskaâ navuka, 2014.

B.6822 [2]

19.                        

POLITYKA wielokulturowości a migracje / pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej i Andrzeja Sadowskiego. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

37568

20.                        

POLSKO-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. T. 14, Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok, 20-21 IX 2013 / pod red. Bazylego Siegienia. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014.

37557

21.                        

PRZESTRZEŃ kulturowa Słowian. T. 1 / [red. nauk. Monika Sidor] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

37606

22.                        

RYCHLEWSKI Marcin: Zapiski semiotyczne. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

37385

23.                        

SMITH Anthony D.: Ethno-symbolism and nationalism : a cultural approach. London ; New York : Routledge, 2009.

37492

24.                        

SPOŁECZEŃSTWO wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia / pod red. Mai Biernackiej, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

37569

25.                        

STUDIA Slawistyczne : etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. T. 1. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.

37607

26.                        

STUDIA Slawistyczne : etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. T. 2. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.

37608

27.                        

TRANSLATING lives : living with two languages and cultures / ed. by Mary Besemeres & Anna Wierzbicka. St. Lucia : University of Queensland Press, 2007.

37335

28.                        

TRANSLATIO i kultura / red. nauk. Krzysztof Hejwowski, Anna Kukułka-Wojtasik. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1905

29.                        

UCIECZKA : język, kultura, literatura / pod red. Pauliny Biczkowskiej [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

37362

30.                        

VUSHKO Iryna: The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867. New Haven ; London : Yale University Press, 2015.

37573

31.                        

W ŚWIECIE wartości naszych i innych : z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich : księga pamiątkowa / red. Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Beata Siwek. Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2014.

P.7796

32.                        

WARTOŚCI w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 2, Wokół europejskiej aksjosfery / red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

37386

33.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. Nr 11, Zmysły / red. Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37578

34.                        

WIERZBICKA Anna: Experience, evidence, and sense : the hidden cultural legacy of English. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010.

37329

35.                        

WÓJTOWICZ-HUBER Bernadetta: Väter der Nation : die griechisch-katholische Geistlichkeit im Nationalisierungsprozess der galizischen Ruthenen (1867 – 1918). Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2015.

T.1880; T.1881

36.                        

WOLNOŚĆ w kulturze rosyjskiej : tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny / pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus i Agaty Krzywdzińskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

37497

37.                        

ZNAKOWE wartości kultury / pod red. Zbigniewa Klocha, Łukasza Grützmachera i Marka Kaźmierczaka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

37555

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki