Nowości

Nabytki 2013

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ADAMOWICZ-GRZYB Grażyna: Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa : Fortima Tłumaczenia-Edukacja-Media, 2013.

36884; 36885

2.      

AUDIOVISUAL translation in close-up : practical and theoretical approaches / Adriana Şerban, Anna Matamala & Jean-Marc Lavaur (eds). Bern [etc.] : Peter Lang AG, International Academic Publishers, cop.  2012.

36860

3.      

BŁĄD (i jego konsekwencje) w przekładzie / red. Piotr Fast i Alina Świeściak. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010.

36733

4.      

BLUM Kerstin: Die Fabrik des Universums : Übersetzungsfehler bei der deutschen Synchronisation amerikanischer TV-Serien am Beispiel der Simpsons. München : AVM, 2010.

36706

5.      

BYRNE Jody: Scientific and technical translation explained a nuts and bolts guide for beginners. Manchester ; Kinderhook : St. Jerome Publishing, 2012.

36866

6.      

CHAUME Frederic: Audiovisual translation : dubbing. Manchester ; Kinderhook : St. Jerome Publishing, 2012.

36864

7.      

CORPUS use and translating / ed. by Allison Beeby. Amsterdamj ; Philadelphia : John Benjamins publishing company, 2009.

36714

8.      

COSTANTINO Lorenzo: Necessità e poetica : profilo della traduttologia polacca contemporanea. Roma : Lithos, 2012.

T.1616

9.      

DĘBSKA Karolina: Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1560

10.                        

DEDECIUS Karl: Szkiełko tłumacza i oko poety : eseje / wybrał i wstępem opatrzył Andreas Lawaty. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013.

36976

11.                        

DYBIEC-GAJER Joanna: Zmierzyć przekład? : z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013.

36916

12.                        

FAST Piotr: Translatologiczne wyprawy i przechadzki. Katowice : "Śląsk" : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010.

36739

13.                        

GARCARZ Michał: Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Kraków : "Tertium", 2007.

36789

14.                        

GILLIES Andrew: Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych / tł. Anna Wyrwa. Kraków : Tertium, 2007.

36790

15.                        

HISTORYCZNE oblicza przekładu / red.: Piotr Fast, Anna Car, Wacław M. Osadnik. Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2011.

36734

16.                        

JARNIEWICZ Jerzy: Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012.

36763

17.                        

KOMPETENCJE tłumacza : tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej / pod red. Marii Piotrowskiej [et al.]. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2012.

36793

18.                        

KUBACKI Artur: Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012.

36886

19.                        

KULTURA w stanie przekładu : translatologia - komparatystyka - transkulturowość / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.

36971

20.                        

KURZ Christopher: Filmsynchronisation aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht : eine kontrastive Synchronisationsanalyse des Kinofilms "Lock, stock and two smoking barrels". Hamburg : Kovač, 2006.

36710

21.                        

KUŹNIAK Marek: Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce : język angielski : analiza językowa. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.

36875

22.                        

LITERARISCHES und mediales Übersetzen : Aufsätze zu Theorie und Praxis einer gelehrten Kunst / Rainer Kohlmayer, Wolfgang Pöckl (Hrsg.) Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2004.

36711

23.                        

MENSCH-Sprachen-Kulturen : \b Beiträge und Materialen der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.-27. Mai 2012, Warszawa / hrsg. von Grzegorz Pawłowski, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Silvia Bonacchi. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2012.

T.1571

24.                        

MOCARZ Maria: Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej : (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.) Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005.

36870

25.                        

NA TROPACH translatów : w poszukiwaniu odpowiedników przekładowych / pod red. Wojciecha Chlebdy. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

37003

26.                        

NDIAYE Iwona Anna: Samochody : podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego : [budowa techniczna, schematy, aneks leksykograficzny]. \a Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.

37032

27.                        

PRZEKŁAD - język - kultura. [T.] 3 / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36820

28.                        

PRZEKŁAD - kolonizacja czy szansa? / red. Piotr Fast, Wacław M. Osadnik. Katowice : Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013.

37007

29.                        

PRZEKŁAD - teorie, terminy, terminologia / red. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer. Kraków : Tertium, 2012.

36780; 36781

30.                        

ROLA tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji / red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe [etc.], 2012.

36736

31.                        

SADKOWSKI Wacław: Odpowiednie dać słowu słowo. –Wyd. 2. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

36742

32.                        

SCIENCE in translation : special issue / guest eds. Maeve Olohan, Myriam Salama-Carr. Manchester : St. Jerome Publishing, 2011.

36865

33.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 3 / red. nauk. Alicja Pstyga. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

36905

34.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 4 / red. nauk. Alicja Pstyga. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.

36904

35.                        

SZARKOWSKA Agnieszka: Forms of address in Polish-English subtitling. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2013.

36861

36.                        

SZTUKA przekładu - interpretacje / red. Piotr Fast i Alina Świeściak. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, cop. 2009.

36738

37.                        

TEKSTY egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego : opracowanie zbiorowe / pod red. Zofii Rybińskiej. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2011.

36883

38.                        

TERMINOLOGIA-komunikacja-translacja / [red. t. Łukasz Karpiński]. Komunikacja Specjalistyczna, t. 5. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej WLS UW, 2012.

T.1578-T.1582

39.                        

TŁUMACZ wobec problemów kulturowych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod redakcją Marii Piotrowskiej. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2010.

36784

40.                        

TŁUMACZ: sługa, pośrednik, twórca ? / red. t.: Małgorzata Guławska-Gawkowska, Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1561

41.                        

VINOGOROVA Vera T.: Smysl, ponimanie, situativnaâ kommunikaciâ : (zametki perevodčika). oruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.

36749

42.                        

WIELCY tłumacze / red. Piotr Fast, Wacław M. Osadnik. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2012.

37013

43.                        

WILCZEK Piotr: Angielsko-polskie związki literackie : szkice o przekładzie artystycznym. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2011.

36732

44.                        

WSPÓŁCZESNE kierunki analiz przekładowych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod red. Marii Piotrowskiej. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2007.

36786

45.                        

ZBLIŻENIE : literatura - kultura - język - translatoryka / red. Irena Fijałkowska-Janiak [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36903

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki